03/02/2019

Optymalizacja podatkowa przedsiębiorcy – czy musimy płacić podatki ? Część 1

Pytanie postawione na wstępie być może wydaje się banalne. Bo jak w dobie wysokorozwiniętych gospodarek można zarabiać pieniądze nie płacąc podatków ? Czy w ogóle jest to możliwe? Amerykański prezydent Benjamin Franklin poszedł dalej i stwierdził, że w życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Co do tej pierwszej zapewne nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, możemy tylko się do niej skutecznie przygotować. O sukcesji zabezpieczeniu majątku przedsiębiorcy będę pisnął w następnych artykułach. Natomiast co do konieczności płacenia podatków można by prowadzić pewne rozważania. Poniższy tekst pozwoli przynajmniej częściowo podważyć powszechnie znane powiedzenie byłego prezydenta USA.

Dla pewnego uproszczenia skupię się na podatku dochodowym. Podatek VAT (wcześniej podatek obrotowy) co do zasady powinien być neutralny dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Neutralność najogólniej mówiąc oparta jest na zasadzie odliczenia podatku naliczonego (związanego z kosztami) od podatku należnego (związanego z przychodami). Dokładna analiza rozliczania podatku VAT na potrzeby niniejszego zagadnienia jest bezzasadna.

Skupiając się na podatku dochodowym nawiążę do zagadnienia optymalizacji podatkowej. Optymalizacja podatkowa obejmuje szereg podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji zmierzających do obniżenia lub całkowitego zniesienia obciążeń fiskalnych. Należy podkreślić, że działania te muszą być zgodne z literą prawa. Optymalizacja podatkowa jest zatem bezpiecznym, legalnym i przysługującym każdemu przedsiębiorcy narzędziem do redukowania wysokości podatków płaconych do budżetu Państwa.

Jednym ze sposobów na skuteczne obniżenie podatku dochodowego jest możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów całej wartości nabytego do firmy środka trwałego (majątku firmy). Zaliczenia w koszty dokonuje się przez dokonanie jednorazowego (100 % odpisu amortyzacyjnego równego wartości środka trwałego). Tego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu rozpoczęcia używania tego składnika majątku firmy. Taki sposób zaliczenia od razu, nie „na raty” zakupionego lub wytworzonego środka trwałego pozwala skutecznie obniżyć obciążenia podatkowe przez zwiększenie kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać o podstawowych warunkach, których spełnienie uprawnia przedsiębiorcę do skorzystania z jednorazowej amortyzacji. Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości 50 000,00 EURO, co w 2016 roku daje kwotę 212 000,00 zł. Jednorazową amortyzację jako skuteczną metodę optymalizacji podatkowej można zastosować do środków trwałych grup od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyjątkiem samochodów osobowych oraz w przypadku tzw. „małych podatników” lub przedsiębiorców rozpoczynających działalność. „Małym podatnikiem” jest przedsiębiorca u którego wartość przychodów za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła 1 200 000,00 EURO. Ponadto za środek trwały uważa się przedmiot kompletny, zdatny do użytkowania, będący własnością przedsiębiorcy, którego wartość przekracza 3500,00 zł.

Spełnienie tych warunków pozwala na jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodów zakupu majątku firmowego. Zatem przedsiębiorca kupujący samochód ciężarowy, maszyny do produkcji, specjalistyczne urządzenia, komputery, serwery, kotły energetyczne itp. może skutecznie zredukować podatek dochodowy przy zastosowaniu jednorazowej amortyzacji.

Dla przykładu amortyzacja liniowa (rozłożona na comiesięczne raty) dla maszyn do obróbki drewna wynosi 14 % rocznie. Oznacza to, że całkowite zaliczenie wartości zakupu maszyny w koszty nastąpiłoby po ponad 7 latach (100%:14% rocznie=7,14 lat). Natomiast przy zastosowaniu jednorazowej amortyzacji cały wydatek zaliczamy w koszty już w miesiącu oddania maszyny do użytkowania (w miesiącu zakupu).

Dla łatwiejszego uwidocznienia korzyści wynikających z jednorazowej amortyzacji jako metody optymalizacji podatkowej porównajmy wysokość podatku dochodowego dwóch takich samych przedsiębiorstw, używających tej samej maszyny, która w jednym przedsiębiorstwie amortyzowana jest jednorazowo (100 %), a w drugim przedsiębiorstwie przy zastosowaniu liniowej metody amortyzacji. Dla zobrazowania poniższego przykładu przyjmijmy, że przychody i koszty z wyjątkiem amortyzacji w dwóch porównywanych przedsiębiorstwach A i B są takie same. Przedmiotem amortyzacji jest maszyna do obróbki drewna o wartości 100 000,00 zł, która w przedsiębiorstwie A będzie amortyzowana metodą liniową (roczna stawka amortyzacji = 14 %), a w przedsiębiorstwie B ta sama maszyna zostanie zamortyzowana jednorazowo (stawka amortyzacji = 100 %). Maszyna została zakupiona i oddana do użytkowania w sierpniu 2016 roku.

Lp Wyszczególnienie PrzedsiębiorstwoA (metoda liniowa amortyzacji) Przedsiębiorstwo B (jednorazowa metoda amortyzacji) Różnica w wysokości opodatkowania (wartość optymalizacji podatkowej)
1 Przychód 200 000,00 200 000,00
2 Koszty uzyskania przychodu bez amortyzacji 50 000,00 50 000,00
3 Amortyzacja dokonana w 2016 roku 4 666,68 100 000,00
4 Dochód do opodatkowania 145 333,32 50 000,00
5 Podatek dochodowy liniowy (19%) 27 613,00 9 500,00 18 113,00
6 Podatek dochodowy progresywny wg tabeli podatkowej (18,32%) 33 977,00 8 444,00 25 533,00

Powyższy przykład uwidacznia wysokie korzyści wynikające z zastosowania jednorazowej amortyzacji jako skutecznej metody optymalizacji podatkowej. Dwa takie same przedsiębiorstwa, prowadzące „Podatkową księgę przychodów i rozchodów” mogą w roku podatkowym oddać do fiskusa różne kwoty podatku dochodowego. Przy opodatkowaniu progresywnym według tabeli podatkowej o której mowa w Art. 27 „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” różnica w wysokości podatku jest jeszcze bardziej znacząca z uwagi na wysokość stawki podatkowej. Przy dochodzie powyżej 85 528,00 zł. oszczędności wynikające z zastosowania optymalizacji podatkowej (jednorazowej amortyzacji) są zdecydowanie większe.

Po lekturze powyższego przykładu przedsiębiorca inwestujący w swoją firmę powinien podjąć racjonalną decyzję o metodzie amortyzacji. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Z praktycznego punktu widzenia do zastosowania opisanej optymalizacji podatkowej niezbędnym elementem jest zakup maszyny (środka trwałego firmy) będącej przedmiotem amortyzacji. Niejednokrotnie właściciel firmy stoi przed dylematem jak sfinansować zakup potrzebnej maszyny? Tu przychodzą nowoczesne rozwiązania dotyczące finansowania działalności inwestycyjnej firm.

Jako niezależny ekspert finansowy posiadam szeroką oferta kredytową która na pewno spełni oczekiwania nawet wymagającego przedsiębiorcy. Ponadto w przypadku zakupu do firmy maszyny na kredyt powstaje dodatkowa korzyść zmniejszająca podatek dochodowy. Spłacane odsetki od kredytu również będą podatkowym kosztem uzyskania przychodu, co niezależnie od amortyzacji zredukuje wysokość podatku dochodowego. Zastosowanie przez przedsiębiorcę kredytu jako zewnętrznego źródła finansowania inwestycji pozwoli nie tylko zmniejszyć obciążenia podatkowe (zaliczenie w koszty uzyskania przychodu amortyzacji i odsetek od kredytu), ale również umożliwi zwiększenie wydajności produkcji, poszerzenie oferty sprzedawanych towarów (produktów) czy oferowanych usług, zwiększy bezpieczeństwo pracy, poprawi jakość produktów. Wszystko to przełoży się na zwiększenie konkurencyjności firmy, wzrost przychodów i pośrednio dochodów przedsiębiorcy.

Opisany przykład optymalizacji podatkowej jest tylko jedną z metod na zmniejszenie podatków. Przykład ten bardzo wyraźnie pokazuje, że często cytowany były prezydent USA Benjamin Franklin nie do końca miał rację, mówiąc że podatki są tak pewne jak śmierć.

Jeśli chcesz unowocześnić swoją firmę, poszerzyć wachlarz usług, zwiększyć wydajność produkcji, poprawić poziom bezpieczeństwa przez zastosowanie nowoczesnych maszyn i technologii poproś specjalistę o przedstawienie oferty finansowania inwestycji Twojej firmy. Twoje pytanie nie zostanie zbagatelizowane. Być może jest to właściwy moment, na podjęcie korzystnej decyzji na zakup środków trwałych do Twojej firmy. Połączenie Twojego doświadczenia, zaangażowania z zastrzykiem finansowym może sprawić, że Twoja firma „wypłynie na szerokie wody” by zdobyć dla Ciebie nowe obszary zarabiania pieniędzy. To od Ciebie zależy czy będziesz stał w miejscu i patrzył jak być może wyprzedza Cię konkurencja.

Zapraszam do kontaktu z profesjonalnym doradcą finansowym. Wspólnie rozwiążemy Twoje wątpliwości. Twój sukces będzie moim sukcesem.