01/02/2021

Leasing dla nowych firm

W tym artykule przybliżę podstawową wiedzę o jednej z najpopularniejszych form finansowania przedsiębiorcy, jaką jest leasing. Artykuł polecam szczególnie tych przedsiębiorcą, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z tą formą finansowania. Tym bardziej że leasing można otrzymać dla nowych firm, praktycznie od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to pogłębiona wiedza na temat wypowiedzi dla Gazety Wyborczej, tutaj możesz zobaczyć wypowiedź:
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25629163,leasing-czy-wynajem-jak-sfinansowac-nowy-samochod.html?fbclid=IwAR0ytnJqsqxGwXuYHwflFgo24F6YkNYYq-UHJW0b7EF1DW1u2y-CYzzEwEY

W wielu przypadkach do otwarcia działalności wystarczy uzyskać leasing np. samochód dostawczy w usługach transportowych lub maszyny, urządzenia w produkcji. Leasing samochodu oprócz przydatności w prowadzeniu firmy to również świetny sposób na zakup auta bardzo niskim kosztem oraz przydatna optymalizacja podatkowa w firmie. Dzięki temu zapłacimy mniejszy podatek a pieniądze zostaną u nas na dalszy rozwój.

Zacznijmy od istoty leasingu — Nazwa Leasing pochodzi od angielskiego słowa "to lease" oznaczającego tyle, co nająć. Leasing różni się od zwykłego najęcia tym, że przedmiot leasingu wraz z końcem umowy leasingu przechodzi na własność wynajmującego, czyli leasingobiorcę (przedsiębiorcę). Aby jeszcze łatwiej było nam zrozumieć oraz nazwać poszczególnych uczestników, oraz istotę leasingu posłużę się przykładem.

W naszym przykładzie przedmiotem leasingu będzie samochód osobowy — najczęściej i najchętniej leasingowany. Przedsiębiorca potrzebuje samochodu, który będzie wykorzystywał w działalności oraz prywatnie. Zdecydował się na formę finansowania w postaci leasingu. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi znaleźć odpowiedni dla siebie samochód. Samochód może być nowy lub używany, ważne jest, tylko aby jego wiek nie przekraczał z reguły 10 lat. Im starszy samochód, tym mniejsza szansa na możliwość jego wyleasingowania. I tutaj w odróżnieniu od kredytu, przedmiot leasingu — czyli w naszym przykładzie samochód osobowy jest najważniejszy. Zwróćmy uwagę, że w leasingu operacyjnym (czyli 95% wszystkich leasingów w Polsce), w pierwszej kolejności firma leasingowa jest właściciele auta i pozostanie nim aż gdy spłacisz wszystkie raty leasingu i wykupisz od niej przedmiot leasingu z reguły za 1% wartości. Taka jak każdy właściciel auta firma leasingowa będzie dokładnie sprawdzać co kupuje. Sprawdzi wiek, przebieg, markę, model, historię auta, wyposażenie, realną wartość rynkową auta oraz wartość, za którą zamierzasz kupić samochód.

Firma leasingowa dokładnie również sprawdzi, od kogo zamierza kupić auto (dostawcę przedmiotu leasingu). Jeśli dostawca wydam mu się mało wiarygodny lub w historii współpracy z potencjalnym dostawcą, występowały problemy, to może odmówić leasingu. Dlatego niektóre firmy leasingowe chcą finansować zakup tylko od autoryzowanych dostawców. Na szczęście jest spora grupa firm leasingowych, które dopuszczają różnych dostawców w tym zakup od osoby prywatnej, chociażby od sąsiada.

Dopiero po sprawdzeniu tych dwóch rzeczy przychodzi kolej na weryfikację Ciebie, czyli leasingobiorcy (korzystającego z przedmiotu leasingu). Firma leasingowa weźmie pod uwagę, staż firmy, branże, obroty, kontrahentów, historię w bazach danych, wiek oraz wiele innych danych. Każda z obecnie 28 firm leasingowych posiada własne kryteria oraz politykę. Otrzymanie negatywnej lub niezadowalającej naszym oczekiwania decyzji leasingowej nie oznacza, że w innej firmie nie otrzymamy pozytywnej, dobrej dla nas decyzji leasingowej. Dlatego warto po konsultacji, zadaniu kilku pytań przez eksperta o wybranie konkretnych firm leasingowych oraz złożenie wniosków do wytypowanych leasingodawców.

Koszt leasingu

Leasing to forma korzystania z przedmiotu leasingu np. auta, które zakupiła dla nas i jest jego właścicielem firma leasingowa. W związku z tym firma leasingowa musi odrobić koszty zakupu oraz otrzymać wynagrodzenie za udostępnienie przedsiębiorcy przedmiotu leasingu. Całkowity koszt będzie podzielony na trzy etapy:

 • wkład własny (nazywany również czynszem inicjalnym lub opłatą wstępną), może zaczynać się nawet od 1% wartości,
  -ustalone umową raty leasingowe,
 • wykupu przedmiotu leasingu od firmy leasingowej.
  Wartości te mogą być różnie rozłożone. Na ich rozkład wpływ ma wiele różnych zmiennych takich jak: wiek przedmiotu leasingu, okres trwania umowy leasingu, okres amortyzacji przedmiotu leasingu czy też marża firmy leasingowej. W przypadku leasingu auta, po stronie przedsiębiorcy leży również koszt ubezpieczenia auta od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz w zakresie autocasco (AC).

Leasing obowiązki stron

Umowa leasingu została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Nakłada ono szereg obowiązków po korzystającego (przedsiębiorcy). Do obowiązków po stronie korzystającego należy:

terminowa płatność rat wynagrodzenia oraz pozostałych kosztów przewidzianych w umową.
niedokonywanie przeróbek w tym ulepszeń bez wiedzy finansowego np. montaż instalacji gazowej,
utrzymanie rzeczy w należytym stanie (dokonywanie serwisu, konserwacji, wymiany zużytych elementów)
zawiadomienie finansującego o konieczności naprawy, oraz uzyskanie zgody na naprawę według wytycznych,
umożliwianie finansującemu sprawdzania stanu rzeczy,
używanie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w umowie leasingu,
nieoddawanie przedmiotu leasingu do dyspozycji osobie trzeciej bez wiedzy finansującego.

Leasing operacyjny a finansowy

Najpowszechniejszy obecnie jest leasing operacyjny i finansowy. Te dwie formy leasingu, różnią się tym kto jest właścicielem przedmiotu leasingu podczas trwania umowy leasingu.

Przy leasingu operacyjnym, właścicielem jest firma leasingowa zwana również finansującym. To ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych, W przypadku leasingu finansowym właścicielem od samego początku jest przedsiębiorca (korzystający z przedmiotu leasingu).

W leasingu operacyjny przedsiębiorca (korzystający) obniża podatek poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów:

 • wpłatę własną (wstępną opłatę leasingową)
 • w całości ustalone raty leasingowe,
 • wszystkie wydatki związane z eksploatacją auta (np. opony, oleje, płyny, filtry, wycieraczki).
 • koszty ubezpieczenia (odpowiedzialność cywilną OC oraz obowiązkowe w przypadku leasingu autocasco AC,
  Podatek od towarów i usług, czyli VAT — w leasingu operacyjnym można odliczyć:
 • o 50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu zarówno do działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych,
 • o 100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej.

Natomiast w leasing finansowym, przedsiębiorca (korzystający) do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • tylko część odsetkową raty leasingowej,
 • wydatki związane z eksploatacją auta,
 • koszty ubezpieczenia w całości do 20 tys. euro wartości auta,
 • wartość amortyzację samochodu do kwoty 20 tys. euro.
  Podatek VAT w leasingu finansowym jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej oraz podlega odliczeniu:
 • o 50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu zarówno do działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych,

 • o 100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej,

Rata leasingowa w kosztach

Pomijając pewne różnice, niemające przełożenia na obciążenia podatkowe, zdecydowanie większą atrakcyjność posiada leasing operacyjny.

Leasing operacyjny łączy w sobie możliwość użytkowania maszyny czy środka transportu z późniejszym jego wykupem. Atrakcyjność leasingu uwidacznia się także w łatwej procedurze jego pozyskania w stosunku do finansowania środka trwałego za pomocą kredytu bankowego, gdzie istnieje bardzo często skomplikowana procedura przyznania kredytu (ocena zdolności kredytowej, ustanowienie zabezpieczenia kredytu) oraz często wysokie, dodatkowe koszty takie jak prowizje bankowe, oprocentowanie kredytu czy pożyczki.
W przypadku leasingu wystarczy wypełnić bardzo prosty wniosek leasingowy, który wypełni doradca finansowy, dokonać niewielkiej wpłaty własnej, aby cieszyć się potrzebną do rozwoju działalności maszyną czy samochodem. Nowoczesność finansowania inwestycji za pośrednictwem leasingu sprawia, że za pomocą leasingu możemy sfinansować niemalże każdy przedmiot, również programy komputerowe. Specjalistycznej wiedzy w tym zakresie udzieli Ci również doradca finansowy.
Korzyść podatkowa to również duży walor leasingu. Możliwość obniżenia podatku dochodowego przez zaliczenie w koszty faktury za raty leasingowe oraz odliczenie zawartego w niej podatku VAT dodatkowo przemawiają za tą formą finansowania inwestycji. Pomijając niektóre ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych nie tylko w działalności gospodarczej, ale i w celach prywatnych istotną korzyścią podatkową jest obniżenie podatku dochodowego. Korzyści te określane są mianem tarczy podatkowej, której przykład uwidaczniam poniżej.
Wartość przedmiotu leasingu 50.000,00 zł netto. Wysokość wpłaty własnej 12.300,00 zł brutto (10.000,00 zł netto). Ilość miesięcznych rat 59, wysokość raty miesięcznej brutto 935,00 zł, koszt wykupu (1% wartości brutto) 615,00 zł. Korzyść podatkowa na przykładzie analizowanego przedmiotu leasingu wyniesie 18.097,52 zł (wartość odliczonego podatku VAT 23% i wartość zmniejszonego podatku dochodowego 19%). Uwzględniając korzyści podatkowe (pomniejszenie PIT i VAT) ostateczny koszt brutto przedmiotu leasingu o wartości brutto 61.500,00 zł (netto 50.000,00 zł) wyniesie 50.000,96 zł. Przykład ten obrazuje leasing operacyjny jako atrakcyjną formę inwestowania w firmie przy jednoczesnym obniżaniu obciążeń podatkowych.
Ponadto planując podpisanie umowy leasingowej, warto zastanowić się nad możliwością elastycznego rozłożenia opłat leasingowych. Takiej możliwości nie mamy w przypadku kredytu bankowego. Elastyczność opłat leasingowych polega ustaleniu dowolnej wysokości wpłaty własnej oraz wydłużenie okresu umowy leasingowej zachowując podstawowy warunek (okres leasingu nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu). Wspomniane korzyści podatkowe mogą być tym większe w przypadku osiągnięcia wysokiego dochodu przy jednoczesnym dokonaniu dużej wpłaty własnej (np. 50% wartości przedmiotu leasingu). Wniesiona duża wpłata własna obniża podatki już w miesiącu jej dokonania. Kolejne raty leasingowe przeniesione na następne lata również obniżą wysokość płaconych podatków. Dodatkowo korzyści podatkowe można wykreować ustalając wielkość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej. Jeśli chcemy, aby wykup nie obciążał naszej działalności gospodarczej to jego wartość możemy ustalić na niskim poziomie (np.1%). Natomiast jeśli spodziewamy się dużego dochodu w firmie, to wysoka wartość wykupu (przy niskiej racie miesięcznej) skutecznie obniży obciążenia fiskalne firmy.

LEASING? Zróbmy to razem!

Opisane korzyści możesz dopasować do potrzeb i specyfiki swojej firmy tak, aby uzyskane profity były, jak największe. Chcesz Leasing dla nowej firmy? Masz pytania, związane z leasingiem jako formą finansowania?
Kliknij tutaj!